Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Parfumglass.pl

 

§1.Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.parfumglass.pl 
  jest prowadzony przez firmę: Mehlich & Ochman S.C. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Stalowa 17 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272751249, numer Regon: 367182318.

Konto bankowe prowadzone przez Bank ING: 81 1050 1243 1000 0092 4213 6191

 1. Dane kontaktowe

Adres pocztowy:

Mehlich & Ochman S.C.
Ul. Stalowa 17
41-506 Chorzów
Polska

 Adres poczty elektronicznej: biuro@parfumglass.pl

Telefon: 728388444 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

Strona internetowa: www.parfumglass.pl jest dostępna 24h

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://www.parfumglass.pl/Czas-i-koszty-dostawy
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Obsługa serwisu - pracownicy zarządzający sprzedażą poprzez stronę www.parfumglass.pl 
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://www.parfumglass.pl/pl/i/Formy-platnosci/10
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta.
 • Karta Podarunkowa - na okaziciela w formie karty, wydany przez Parfum glass, uprawniający do zakupu towaru w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem www.parfumglass.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Cennik - Ceny produktów oferowanych online na Stronie Parfum glass, podane w złotówkach (PLN), są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Parfum glass może w dowolnej chwili zmienić ceny produktów, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. Ceny są stosowane w ramach sprzedaży na odległość.
  Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny nabytych produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Koszty dostawy będą Kupującemu podane przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego. W dalszej części regulaminu podano różne opcje dostawy. Parfum glass może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. 
  Ceny produktów zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie produktów oferowanych przez Fabryka zapachu na Stronie.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Wszystkie oferowane towary są nowe.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,

JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,

JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i

cookies;

f) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

 Posiadanie komputera spełniającego poniższe wymagania:

System operacyjny: Windows lub Linux (konsola graficzna) lub Mac OS

Dysk twardy: 8.0 GB wolnej przestrzeni na dysku

Karta graficzna: minimum 256 MB pamięci wspierająca rozdzielczość

Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji:

Rozdzielczość standardowa 1024x768 Korzystanie ze Strony jest także możliwe za pomocą urządzeń mobilnych tj. smartfonów i tabletów

Sterowanie: Klawiatura, mysz komputerowa, ekran dotykowy

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu www.parfumglass.pl ,korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

§2.Zawarcie umowy i realizacja

 1. Charakterystyka produktów

Kupujący może zamówić jeden lub więcej produktów spośród oferowanych na stronie www.fabrykazapachu.pl . W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego produktu w ramach jednej transakcji Mehlich&Ochman s.c. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji ze strony www.parfumglass.pl jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń towarowych. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego produktu w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia. Mehlich&Ochman s.c. poprzez stronę Parfum glass może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych produktów; zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący może zapoznać się na Stronie z główną charakterystyką produktu lub produktów, które chce zamówić.

 1. Dostępność

Oferta sprzedaży poszczególnych produktów jest ważna tak długo, jak produkty te są oferowane na stronie www.parfumglass.pl , aż do wyczerpania zapasów. Informacje na temat dostępności produktów są udzielane Kupującemu w chwili składania Zamówienia. Jeśli po złożeniu Zamówienia okaże się, że produkty są całkowicie lub częściowo niedostępne, Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną, w możliwie najkrótszym terminie, o niedostępności produktu oraz o całkowitym lub częściowym anulowaniu jego zamówienia.

W razie całkowitego anulowania Zamówienia:

- Zamówienie Kupującego będzie automatycznie anulowane, a wszystkie dokonane płatności zostaną zwrócone na rachunek Kupującego.

- Obsługa serwisu zwróci się do Kupującego, by poinformować go o anulowaniu Zamówienia i zaproponować mu ponowne złożenie Zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt jest niedostępny.

W razie częściowego anulowania Zamówienia:
- Zamówienie Kupującego będzie zatwierdzone, a jego rachunek bankowy zostanie obciążony w kwocie odpowiadającej potwierdzonej części Zamówienia,
- Dostępne produkty będą dostarczone Kupującemu

 1. Zamówienie

Każdorazowo złożenie Zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Kupujący ma możliwość sprawdzenia szczegółów planowanego Zamówienia i poprawienia ewentualnych błędów.

Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje zamówienie klikając na ikonę „Zatwierdź Płatność” (dalej i wcześniej „Zamówienie”), uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym niniejszy Regulamin ,swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy produktów oferowanych przez Mehlich&Ochman s.c. na stronie www.parfumglass.pl i zamówionych przez Kupującego.
Po zatwierdzeniu złożenia Zamówienia Kupujący nie może anulować Zamówienia.
Po odbiorze Zamówienia Kupujący może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia złożenia Zamówienia przez Kupującego. Mehlich&Ochman s.c. potwierdzi Kupującemu przyjęcie Zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej („potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną”).
Mehlich&Ochman s.c. ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku stwierdzenia braku zapłaty lub częściowej zapłaty wszelkiej kwoty należnej od Kupującego lub przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.parfumglass.pl , także przy przyszłych Zamówieniach.

O wysyłce zamówionych Produktów Kupujący zostanie poinformowany kolejną wiadomością e-mail.

Mehlich&Ochman s.c. nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia na stronie www.parfumglass.pl przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną, chyba, że Zamówienie zostało anulowane przez Mehlich&Ochman s.c.,

w szczególności z powodu niedostępności Produktów. Kupujący będzie jednak miał prawo odstąpić od umowy na warunkach przewidzianych w rozdziale §3.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostały przedstawione na stronie internetowej www.parfumglass.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.parfumglass.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu/faktury VAT.
 1. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówienie:

a) przelewem własnym wg. wystawionej faktury PROFORMA

c) za pobraniem
- osobiście dokonując zapłaty u kuriera odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.

d) osobiście w punkcie odbioru wybranym z opcji dostawy podczas składania zamówienia ( po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

Czas dostawy
Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi zazwyczaj 2-5 dni roboczych, w przypadku braku któregoś z produktów informujemy klienta telefonicznie i decydujemy o dalszych krokach. W przypadku płatności kartą czas realizacji jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji.

 

§3.Prawo do odstąpienia umowy

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do pobrania na końcu regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem wraz
  formularzem odstąpienia od umowy oraz dowodem zakupu (paragon/faktura).
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem zakupu przesłanego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (za zakupione produkty), w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku
  gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
  rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego."
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

Mehlich&Ochman s.c. poprzez sklep www.parfumglass.pl  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep www.parfumglass.pl  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: podany w niniejszym Regulaminie oraz mailowo pod adres biuro@parfumglass.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sklep www.parfumglass.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 4. Rękojmia

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 1. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.
 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.
 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres firmy Mehlich&Ochman s.c. , a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 4. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do rękojmi. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 7. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 8. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§5.Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Mehlich&Ochman s.c. poprzez sklep internetowy www.parfumglass.pl zawierane są w języku polskim. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.parfumglass.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) Mehlich&Ochman s.c. honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.parfumglass.pl/regulamin. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy. Mehlich & Ochman S.C. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.fabrykazapachu.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.parfumglass.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres email), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy firmie Mehlich & OchmanS.C. - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Załącznikami do Regulaminu są: 
  - wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

§6.Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia są przetwarzane przez Mehlich&Ochman s.c. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272751249, numer Regon: 367182318.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi.
 1. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. dostawca.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z firmą Mehlich&Ochman s.c., mieszczącą się na ul. Stalowa 17 41-506 Chorzów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@parfumglass.pl
 1. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Mehlich&Ochman s.c. w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.
 2. Parfumglass.pl , jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§7. Cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz adresów IP.
 2. Adresy IP zbierane na podstawie analizy logów dostępowych są wykorzystywane w celach technicznych, związanych tylko z moderacją zgłoszeń z formularzy kontaktowych i administracją serwerem naszego Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu www.parfumglass.pl Mehlich&Ochman s.c. (NIP:6272751249), z siedzibą w 41-506 Chorzów przy ul. Stalowa 17. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: 
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Czym są pliki cookies. Ciasteczka „cookies” to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
 5. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy. Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

 1. Do czego używamy plików cookies. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.
 2. Usuwanie i wyłączanie plików cookies. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Załączniki.

 1. Formularz - Odstąpienie od umowy <-----(kliknij) 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl